Air Purify | LifeSmart

  • ติดตั้งง่าย
  • แค่เสียบปลั๊กแล้วต่อสายไฟ
  • ฟอกอากาศจากอากาศเสียเป็นอากาศบริสุทธิ์ได้ใน 6 นาที
  • ฟอกอากาศได้สะอาดภายใน 6 นาที จาก
  • ฟอกอนุภาคได้หลากหลาย
  • ฟอกอากาศได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น PM2.5, ฝุ่น, ผง, ละอองเกสร, อนุภาคลอยตัว, ไฮโดรเจนซัลไฟด์, ควันบุหรี่, ฟอร์มาลดีไฮด์
  • ทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆของ LifeSmart ได้
  • สามารถ trigger คำสั่งร่วมกับอุปกรณ์ของ LifeSmart ให้ทำงานเองได้โดยอัตโนมัติ